ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดมา การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก ดังเห็นได้จากศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนมากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับเด็กและเยาวชนมาก่อน

            โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
ตารางการรับสมัคร
รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี16 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี16 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี16 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี16 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562ไม่เปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี16 พ.ค. 256219 พ.ค. 2562ไม่เปิดรับสมัคร