ความเป็นมาโครงการ

            เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในอนาคต ที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน การปลูกฝัง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน

ประเภทผลงานศิลปกรรม

ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด

          จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ

          ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ

          ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ

          สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ

          วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนดที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และแสดงที่ใดมาก่อน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ขนาดผลงานศิลปกรรม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด และขนาดผลงานศิลปกรรม

          ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี

ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

          ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี

ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

          ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี    

          ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี

ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ระดับอายุ 6- 9 ปี

ระดับอายุ 10 - 13 ปี

ระดับอายุ 14 - 17 ปี

ระดับอายุ 18 - 21 ปี

 

 

 

 

 

 

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด        

          ๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

          ๒ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน ๒ MB (กรณีผลงาน ๓ มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย ๒ ด้าน มากับผลงานด้วย) ตามวันเวลาที่กำหนด

          ๓ ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน

          ๔ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น

          ๕ จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

          ๖ การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี และระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี ต้องไม่เกินวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี ต้องไม่เกินวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)   

          ๗ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น

          ๘ การนำส่งผลงาน ต้องมีการบรรจุด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้

          นายธงชัย   รักปทุม                                             ศิลปินแห่งชาติ                     

          ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                                    ศิลปินแห่งชาติ

          นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                                 ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา  ตันติสุข                   ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์  ลี้สุวรรณ                    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์                       

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณญาณวิทย์  กุญแจทอง            ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์                                   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          นายสังคม  ทองมี                                                ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

          นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

          นายกมล  สุวุฒโฑ                                               ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          นายสาคร  โสภา                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี                        ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ                            ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์                      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

          นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส                                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

          นายจรัญ หนองบัว                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  นวลอนงค์                      รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์               

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน                     คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การตัดสินการประกวด

ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2566

การประกาศผลการตัดสิน วันที่ 12 มิถุนายน 2566

รางวัล

รางวัล

รางวัลตามระดับอายุ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่  เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

          ๑ ระดับอายุ ๖ – ๙ ปี 

                   - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                  ๑๐,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล               เงินรางวัล                   ๘,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล               เงินรางวัล รางวัลละ       ๖,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล             เงินรางวัล รางวัลละ       ๔,๐๐๐ บาท

          ๒ ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี                          

                   - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                  ๒๐,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล               เงินรางวัล                  ๑๒,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล               เงินรางวัล รางวัลละ       ๘,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล             เงินรางวัล รางวัลละ        ๖,๐๐๐ บาท  

          ๓ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี                          

                   - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                  ๓๐,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑  มี ๑ รางวัล              เงินรางวัล                  ๑๕,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล               เงินรางวัล รางวัลละ      ๑๐,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล             เงินรางวัล รางวัลละ       ๘,๐๐๐ บาท   

          ๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๑ ปี                          

                   - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                  ๔๐,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล               เงินรางวัล                  ๒๐,๐๐๐ บาท

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล               เงินรางวัล รางวัลละ     ๑๒,๐๐๐ บาท  

                   - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล             เงินรางวัล รางวัลละ      ๑๐,๐๐๐ บาท  

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

          ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลถือเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป

การรับผลงานคืน

การรับผลงานคืน

          ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับเข้าร่วมแสดงสามารถรับผลงานคืน ณ สถานที่ๆส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผลงานด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาที่กำหนดทางสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (กรณีมอบผู้รับผลงานแทนให้แสดง ใบมอบฉันทะในสำเนาบัตรประชาชน) โดยรับผลงานคืนได้ที่ส่งผลงาน

สถานที่ส่งผลงาน

สถานที่ส่งผลงาน และรับคืนผลงานได้ตามสถานที่ดังนี้

          ๑ ส่วนกลาง                   

                   - หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๑-๘๒๕๗ http://artcontest.bpi.ac.th/

                   - วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

                      โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ http://cfa.bpi.ac.th   

          ๒ ส่วนภูมิภาค       

                   - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร - นบพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ http://cfans.bpi.ac.th

                 - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ์ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๑๕๙๖, ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๑-๒ http://cdacm.bpi.ac.th

                   - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

                     จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ http://cdanr.bpi.ac.th

สนับสนุนโดย            เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในอนาคต ที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน การปลูกฝัง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
ตารางการรับสมัคร
รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี0 5430 543ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี0 5430 543ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี0 5430 543ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี0 5430 543ปิดรับสมัคร