ความเป็นมาโครงการ

            เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในอนาคต ที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน การปลูกฝัง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน

ประเภทผลงานศิลปกรรม

            ผลงานที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้

            ๑ จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ

            ๒ ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ

            ๓ ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ

            ๔ สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ

            ๕ วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ

            หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรูปแบบและแนวคิดที่ไม่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ขนาดผลงานศิลปกรรม

            ๑ ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ผลงานและอุปกรณ์(Packing)ในการจัดส่งประกวดต้องใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ที่มีสภาพที่แข็งแรงมีมาตรฐาน ไม่แตกชำรุดเสียหาย และพร้อมที่จะสามารถนำมาจัดแสดงและเคลื่อนที่จัดส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการจัดประกวด

            ๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี    

            ๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ผลงานและอุปกรณ์(Packing)ในการจัดส่งประกวดต้องใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ที่มีสภาพที่แข็งแรงมีมาตรฐาน ไม่แตกชำรุดเสียหาย และพร้อมที่จะสามารถนำมาจัดแสดงและเคลื่อนที่จัดส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการจัดประกวด

            หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ระดับอายุ 5 - 8 ปี

ระดับอายุ 9 - 12 ปี

ระดับอายุ 13 - 16 ปี

ระดับอายุ 17 - 20 ปี


หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

 

 

 

 

 

 

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

            1 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดง ณ ที่ใดมาก่อน

            2 ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งทำขึ้นด้วยตนเอง หากพบว่าไม่ได้ทำขึ้นด้วยตนเองจะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานและการร่วมแสดงในครั้งนี้

            3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     

            4 ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 2 MB (กรณีผลงาน 3 มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย 2 ด้าน มากับผลงานด้วย)

            5 ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน

            6 ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

            7 จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

            8 การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ 5 - 8 ปี และระดับอายุ 9 - 12 ปี ต้องส่งไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ะดับอายุ 13 - 16 ปี ระดับอายุ 17 - 20 ปี ต้องส่งไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)     

            9 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

            10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น

 

กำหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน

        -ระดับอายุ 5 – 8 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565

        -ระดับอายุ 9 -12 ปี 

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

        -ระดับอายุ 5 – 8 ปี และระดับอายุ 9 - 12 ปี

         ส่งผลงานจริงได้ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565 (ส่งในเวลาราชการ)

        -ระดับอายุ 13 - 16 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565  

        -ระดับอายุ 17 - 20 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2565

        ระดับอายุ 13 - 16 ปี ระดับอายุ 17 - 20 ปี

        ส่งผลงานจริงได้ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2565 (ส่งในเวลาราชการ)

        หมายเหตุ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้

          นายธงชัย  รักปทุม                                                ศิลปินแห่งชาติ                            

          ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                                      ศิลปินแห่งชาติ    

          นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                                  ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา  ตันติสุข                    ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์  ลี้สุวรรณ                      ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์       

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณญาณวิทย์  กุญแจทอง              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          นายกมล  สุวุฒโฑ                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          นายสาคร  โสภา                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี                          ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ                              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          นายวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา                                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์                               

          นายสังคม  ทองมี                                                  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส                                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  นวลอนงค์                        รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                     

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน                      คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การตัดสินการประกวด

            การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับอายุแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร

ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

รางวัล

            คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

            ๑ ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี    

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                         ๘,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ            ๖,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๔,๐๐๐ บาท

            ๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี                         

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๑๕,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ            ๘,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๖,๐๐๐ บาท    

            ๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี                       

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๒๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๑๔,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ          ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๘,๐๐๐ บาท    

            ๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี                       

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๓๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๒๐,๐๐๐ บาท

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ          ๑๒,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๙,๐๐๐ บาท

            - ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

            - ผู้ร่วมแสดงผลงานและสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

            ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป

การรับผลงานคืน

การรับผลงานคืน

          ผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงสามารถรับคืนได้ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ส่วนผลงานที่ได้ร่วมแสดงสามารถรับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

          ให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมารับผลงานด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดทางสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น(กรณีมารับผลงานแทนให้แสดงสิทธิในความเป็นเจ้าของ เช่น ใบมอบฉันทะในสำเนาบัตรประชาชน)

          รับผลงานคืนได้ที่ สถานที่ที่ส่งผลงาน

สถานที่ส่งผลงาน

สถานที่ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตามสถานที่ดังนี้

            ส่วนกลาง                          

            - หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์

02-224-4704 ต่อ 101, 02-221-4257 http://artcontest.bpi.ac.th/

            - วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-326-4599 โทรสาร 02-326-4013 http://cfa.bpi.ac.th   

            ส่วนภูมิภาค           

            - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนนคร - นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 07-539-4355-7 โทรสาร 07-539-4356 http://cfans.bpi.ac.th

            - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนสุรวงศ์ ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 05-327-1596, 05-328-3561-2 โทรสาร 05-328-3560 http://cdacm.bpi.ac.th

            - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขที่ 444 หมู่ที่ 10 บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 04-446-5152 โทรสาร 04-446-5153 http://cdanr.bpi.ac.th

สนับสนุนโดย            เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในอนาคต ที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน การปลูกฝัง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
ตารางการรับสมัคร
รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี2 พ.ค. 25653 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี4 พ.ค. 25655 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี11 พ.ค. 256512 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี13 พ.ค. 256514 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร