ตารางการรับสมัคร

รุ่น วันรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี2 พ.ค. - 3 พ.ค. 2565ปิด
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี4 พ.ค. - 5 พ.ค. 2565ปิด
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี11 พ.ค. - 12 พ.ค. 2565ปิด
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี13 พ.ค. - 14 พ.ค. 2565ปิด

ใบสมัคร

เลขที่บัตรประชาชน *


เกิดวันที่ *


สนับสนุนโดย 

 

ตารางการรับสมัคร
รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร สถานะ
ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี2 พ.ค. 25653 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี4 พ.ค. 25655 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี11 พ.ค. 256512 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร
ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี13 พ.ค. 256514 พ.ค. 2565ปิดรับสมัคร

(ข้าพเจ้าขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๗ โดยทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครั้งนี้)


 

เลขที่บัตรประชาชน :

เกิดวันที่ :

 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนค่ะ