คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๕.๑ ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี               

            - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                               เงินรางวัล                      ๑๐,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ           ๘,๐๐๐บาท    

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ           ๖,๐๐๐บาท    

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๔,๐๐๐ บาท

๕.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี                       

            - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                               เงินรางวัล                      ๑๕,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ         ๑๐,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ           ๘,๐๐๐บาท    

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ           ๖,๐๐๐ บาท   

๕.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี                                 

            - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                               เงินรางวัล                      ๒๐,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑  มี ๑ รางวัล                   เงินรางวัล รางวัลละ         ๑๒,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ         ๑๐,๐๐๐ บาท               

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ           ๗,๐๐๐ บาท   

๕.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี                                 

            - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                               เงินรางวัล                      ๓๐,๐๐๐ บาท

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ         ๒๐,๐๐๐ บาท

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ         ๑๒,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๘,๐๐๐ บาท

๕.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี                     

            - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                               เงินรางวัล                      ๕๐,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ         ๓๐,๐๐๐ บาท   

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ          ๒๐,๐๐๐ บาท

            - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ          ๑๓,๐๐๐ บาท

 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร