คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

            ๑ ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี    

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                         ๘,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ            ๖,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๔,๐๐๐ บาท

            ๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี                         

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๑๕,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ            ๘,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๖,๐๐๐ บาท    

            ๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี                       

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๒๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๑๔,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ          ๑๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๘,๐๐๐ บาท    

            ๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี                       

                        - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล                                เงินรางวัล                       ๓๐,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล                       เงินรางวัล                       ๒๐,๐๐๐ บาท

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล                      เงินรางวัล รางวัลละ          ๑๒,๐๐๐ บาท    

                        - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล                    เงินรางวัล รางวัลละ            ๙,๐๐๐ บาท

            - ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

            - ผู้ร่วมแสดงผลงานและสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร