สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้

          นายธงชัย  รักปทุม                                                ศิลปินแห่งชาติ                            

          ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                                      ศิลปินแห่งชาติ    

          นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                                  ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา  ตันติสุข                    ศิลปินแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์  ลี้สุวรรณ                      ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์       

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณญาณวิทย์  กุญแจทอง              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          นายกมล  สุวุฒโฑ                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          นายสาคร  โสภา                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี                          ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ                              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

          นายวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา                                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์                               

          นายสังคม  ทองมี                                                  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส                                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  นวลอนงค์                        รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                     

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน                      คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์