สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้

๑ ศาสตราจารย์กำจร  สุนพงษ์ศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์            
๒ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เล็กสุขุม              ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
๓ ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ                  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
๔ ศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข                ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์    
๕ ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน                     ศิลปินแห่งชาติ
๖ ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง                    ศิลปินแห่งชาติ
๗ ดร.กมล  ทัศนาญชลี                             ศิลปินแห่งชาติ
๘ นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์                  ศิลปินแห่งชาติ
๙ นายกมล  สุวุฒโฑ                                ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๐ นายสาคร  โสภา                                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๑ รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี       ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
๑๒ รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ           ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๓ พลตำรวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์             ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์
๑๔ นายวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา               ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์                    
๑๕ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๖ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา        
๑๗ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๘ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                    
๑๙ นายสังคม  ทองมี                                ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
๒๐ นายบรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
๒๑ นายอำนวย  นวลอนงค์                          รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  หวานจริง           คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์