การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับอายุแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร

ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕