การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓        

การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓        

การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ผลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ที่ได้รับรางวัล

ผลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ที่ได้ร่วมแสดง