ส่วนกลาง                         

          - หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗ www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest/

          - วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th   

          ส่วนภูมิภาค          

          - วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๔๙ http://cfasp.bpi.ac.th    

          - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร – นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี

          จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖ http://cfans.bpi.ac.th

          - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ์ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                 ๕๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๑๕๙๖, ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๐ http://cdacm.bpi.ac.th

           - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

             จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๓ http://cdanr.bpi.ac.th

          - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เลขที่ ๑๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            ๔๖๐๐๐โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๑๗ โทรสาร ๐๔๓๘๒ ๑๐๗๕ http://cdaks.bpi.ac.th/index.html