สถานที่ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตามสถานที่ดังนี้

            ส่วนกลาง                          

            - หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์

02-224-4704 ต่อ 101, 02-221-4257 http://artcontest.bpi.ac.th/

            - วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-326-4599 โทรสาร 02-326-4013 http://cfa.bpi.ac.th   

            ส่วนภูมิภาค           

            - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนนคร - นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 07-539-4355-7 โทรสาร 07-539-4356 http://cfans.bpi.ac.th

            - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนสุรวงศ์ ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 05-327-1596, 05-328-3561-2 โทรสาร 05-328-3560 http://cdacm.bpi.ac.th

            - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขที่ 444 หมู่ที่ 10 บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 04-446-5152 โทรสาร 04-446-5153 http://cdanr.bpi.ac.th