ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี

ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี

ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี

ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี

ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี


หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด