ระดับอายุ 5 - 8 ปี

ระดับอายุ 9 - 12 ปี

ระดับอายุ 13 - 16 ปี

ระดับอายุ 17 - 20 ปี


หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด