เริ่มประกวดผลวันที่ 14 มิ.ย. 2564

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  

ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
  - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเฌอ ณ รินทร์ ศีลาเทวากุล
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA118/2
ชื่อผลงาน: สวรรค์ในควาฝัน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อค,สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเอญาดา ชลฤดีไพศาล
โรงเรียน: Drogon international school
รหัสผลงาน: BPIA100/1
ชื่อผลงาน: Dragon tonight
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: สีโปสเตอร์ และวัสดุประสม
ขนาดผลงาน: 42 x 59 x
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปัณณวัฒน์ สิงห์บัว
โรงเรียน: โรงเรียนบ้านหนองปรู
รหัสผลงาน: CDANRA1/1
ชื่อผลงาน: เล้าไก่สวนคุณปู่
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีย้ำ
ขนาดผลงาน: 55 x 60 x
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายอชิรวิชย์ นามวิจิตรพันธุ์
โรงเรียน: ดรุณพัฒน์
รหัสผลงาน: BPIPA12/1
ชื่อผลงาน: ทัศนศึกษาของฉัน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ปากกาหมึกซึม
ขนาดผลงาน: 55 x 38 x
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงเกตุมณี แสนสุพรรณ์
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
รหัสผลงาน: BPIPA52/1
ชื่อผลงาน: สรงน้ําพระ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค:
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล บาท
คนที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายพิชคุณ โรจนพานิช
โรงเรียน: รร.สาธิตพัฒนา
รหัสผลงาน: BPIA151/1
ชื่อผลงาน: โลกในจินตนาการ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอก์ค,สีโปสเตอร์, ปากกาเมจิก
ขนาดผลงาน: 54 x 60 x
คนที่ 2
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงซี อนุกลการ
โรงเรียน: โรงเรียนธัมมสิริศึกษา / Kids of Art Sattahip/ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAA15/1
ชื่อผลงาน: เจ้าเขียวเพื่อนยาก
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอคิลิคกับสีเทียน
ขนาดผลงาน: ุ60 x 56 x
คนที่ 3
ชื่อเจ้าของผลงาน: กันยาภรณ์ แก่นท้าว
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลหนองคาย(บ้านศิลปะครูเหน่ง)
รหัสผลงาน: BPIPA90/2
ชื่อผลงาน: ประเพณีชักพระ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
คนที่ 4
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสลิณา บุญเที่ยง
โรงเรียน: โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ/ Kids of Art/ชลบุรี
รหัสผลงาน: CFAA29/1
ชื่อผลงาน: ความฝันของหนูพันไมล์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: Mix media
ขนาดผลงาน: 59 x 55 x
คนที่ 5
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายปุญญะพัชญ์ โพธิ์ผลิ
โรงเรียน: ชมรม Atelier Tree
รหัสผลงาน: BPIA126/2
ชื่อผลงาน: ออกรบ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีช็อค,สีไม้,สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x
คนที่ 6
ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายณัฐพัฒน์ เพชรประสิทธิ์
โรงเรียน: โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
รหัสผลงาน: CFANSA6/1
ชื่อผลงาน: บ้านในสวน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีชอล์ค
ขนาดผลงาน: 56 x 60 x