ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้ร่วมแสดงสามารถรับผลงานคืนได้ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่วนผลงานที่ได้รับเข้าร่วมแสดงสามารถรับคืนผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป