กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

          ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลถือเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป