ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภทรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป