๓.๑ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
    ๓.๒ ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งทำขึ้นด้วยตนเอง หากพบว่าไม่ได้ทำขึ้นด้วยตนเองจะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานและการร่วมแสดงในครั้งนี้
    ๓.๓ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครองโดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     
    ๓.๔ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน ๒ MB
    ๓.๕ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน(สำเนาบัตรประชาชน)มากับผลงานด้วยตนเอง มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน
    ๓.๖ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
    ๓.๗ จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

๓.๘ การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสำคัญทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)    
    ๓.๙ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
    ๓.๑๐ แนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้พิมพ์หรือเขียนติดด้านหลังผลงานที่ส่งเข้าประกวด