1 ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดง ณ ที่ใดมาก่อน

            2 ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งทำขึ้นด้วยตนเอง หากพบว่าไม่ได้ทำขึ้นด้วยตนเองจะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานและการร่วมแสดงในครั้งนี้

            3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้     

            4 ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 2 MB (กรณีผลงาน 3 มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย 2 ด้าน มากับผลงานด้วย)

            5 ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน

            6 ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

            7 จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

            8 การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ 5 - 8 ปี และระดับอายุ 9 - 12 ปี ต้องส่งไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ะดับอายุ 13 - 16 ปี ระดับอายุ 17 - 20 ปี ต้องส่งไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)     

            9 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

            10 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น

 

กำหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน

        -ระดับอายุ 5 – 8 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565

        -ระดับอายุ 9 -12 ปี 

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

        -ระดับอายุ 5 – 8 ปี และระดับอายุ 9 - 12 ปี

         ส่งผลงานจริงได้ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565 (ส่งในเวลาราชการ)

        -ระดับอายุ 13 - 16 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565  

        -ระดับอายุ 17 - 20 ปี

                 ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต์ http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2565

        ระดับอายุ 13 - 16 ปี ระดับอายุ 17 - 20 ปี

        ส่งผลงานจริงได้ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2565 (ส่งในเวลาราชการ)

        หมายเหตุ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา