ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 13 - 16 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายปวรวิช กุฎีศรี
โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร
รหัสผลงาน: BPIC49/1
ชื่อผลงาน: สังคมมนุษย์
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายพู่กัน สร่องศรี
โรงเรียน: โรงเรียนสารวิยา
รหัสผลงาน: BPIC9/1
ชื่อผลงาน: ความงามในวืถีชนบท
ประเภทผลงาน:
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 80 x 120 x
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวน.ส.ศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์
โรงเรียน: ชมรมหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
รหัสผลงาน: BPIC60/1
ชื่อผลงาน: ถอดหน้ากากเถิดหนางานแต่งอลเวง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอคิลิค บนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวน.ส.ศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์
โรงเรียน: ชมรมหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลลอรี่
รหัสผลงาน: BPIC60/2
ชื่อผลงาน: นำ้ใจคนไทยใฝ่คุณธรรม
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สีAcrylic+mixmedia
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ
โรงเรียน: โรงเรียนรังษีวิทยา
รหัสผลงาน: CDACMC16/1
ชื่อผลงาน: Buddy
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม,paint
ขนาดผลงาน: 120 x 120 x 60
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายกิตติภัทร สิทธิวงศ์
โรงเรียน: โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว
รหัสผลงาน: CFAC2/1
ชื่อผลงาน: ผู้ตกเป็นเหยื่อ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิคบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสุรพัฒณ์ วรภัคพูนพัฒน์
โรงเรียน: โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางเขน
รหัสผลงาน: CFAC13/1
ชื่อผลงาน: ความคิด ความกลัวและสติ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ดินสอดำและสีไม้
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงฑิฆัมพร คงคะคิด
โรงเรียน: โรงเรียนเมืองพัทยา 8(พัทธยานุกูล)
รหัสผลงาน: BPIC51/1
ชื่อผลงาน: ความรู้สึกภายในใจ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 120 x 89 x
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวเบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์
โรงเรียน: โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
รหัสผลงาน: BPIPC48/1
ชื่อผลงาน: ในฝันฉันมีตู้ปลา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีโปสเตอร์บนกระดาษ
ขนาดผลงาน: 54 x 74 x
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธนวัฒน์ บุญทา
โรงเรียน: โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
รหัสผลงาน: BPIPC60/1
ชื่อผลงาน: หนีภัยสู่ใต้ดิน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอคิลิค
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงปุณยวีร์ อภิรัตนพันธ์
โรงเรียน: โรงเรียนบูรณะรำลึกตรัง
รหัสผลงาน: BPIPC63/1
ชื่อผลงาน: ศิลปะกับโควิด
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: 56 x 76 x
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายกรทอง เครือบุญ
โรงเรียน: โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รหัสผลงาน: CDACMC7/1
ชื่อผลงาน: ไม้ก้ำสะหลี๋(ไม้ค้ำโพธิ์)
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม(เเกะไม้ประดับกระจก)
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงชลนิภา ปัญญา
โรงเรียน: โรงเรียนดาราวิยาลัย
รหัสผลงาน: CDACMC9/1
ชื่อผลงาน: ปอยส่างลอง
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ปะติดกระดาษ ประดับกระจกสี
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวฉพพรรณรังสี สุวรรณชาติ
โรงเรียน: โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
รหัสผลงาน: CDAKSC4/1
ชื่อผลงาน: สังคมบริโภค
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะครีลิค ปะติด
ขนาดผลงาน: 76 x 112 x
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี
โรงเรียน: สถาบันบ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ
รหัสผลงาน: CFANSC10/1
ชื่อผลงาน: ต่อชีวิต สู้โควิด-19
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 100 x 100 x
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง
โรงเรียน: Ononart Sattahip
รหัสผลงาน: BPIC21/1
ชื่อผลงาน: Study @ home (หิ้วกระเป๋าเรียนที่บ้าน)
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิค
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายจิรภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์
โรงเรียน: สาธิมหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIC47/1
ชื่อผลงาน: หมู่เกาะสุรินทร์
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวิริยะ วงเวียน
โรงเรียน: โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
รหัสผลงาน: BPIPC58/1
ชื่อผลงาน: ไร้บ้าน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: เทคนิคผสม ปากกาและด่างทับทิม
ขนาดผลงาน: 110 x 80 x
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: พีรพัฒน์ ลรรพรัตน์
โรงเรียน: วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่
รหัสผลงาน: BPIPC88/1
ชื่อผลงาน: วัฒนธรรมเข้มแข็งยึดเหนี่ยวจิตใจจงรักภักดี
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: สื่อผสม ลวด ลูกปัด โครงเหล็ก
ขนาดผลงาน: 57 x 77 x 117
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายเอื้อวงศ์ อนันตพฤทธิ์
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
รหัสผลงาน: BPIC17/1
ชื่อผลงาน: สะพานลอย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้
ขนาดผลงาน: 84.1 x 118.9 x
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวนิติกาญจน์ ปัญญารัตนรักษ์
โรงเรียน: โรงเรียนกุดจิกวิทยา
รหัสผลงาน: CDANRC5/1
ชื่อผลงาน: ภาพฝันและจินตนาการ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาดผลงาน: 75 x 55 x
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: มุกศิรินทร์ สุดพิพัฒน์
โรงเรียน: ชลกันยานุกูล
รหัสผลงาน: CFAC12/1
ชื่อผลงาน: มองยูง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีไม้+อะคริลิค
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กชายภัทรายุทธ ภาคุณ
โรงเรียน: โรงเรียนบางแคเหนือ
รหัสผลงาน: BPIC11/1
ชื่อผลงาน: ความเป็นไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
24 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวชลธิชา นพมณีจำรัสเลิศ
โรงเรียน: อำนวยศิลป์
รหัสผลงาน: BPIPC62/1
ชื่อผลงาน: ประวัติศาสตร์ที่ถูกเพิกเฉย
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: Acrylic wash, ปากกา, collage
ขนาดผลงาน: 74 x 52 x
25 ชื่อเจ้าของผลงาน: เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภูมิหมั่น
โรงเรียน: โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
รหัสผลงาน: BPIPC85/1
ชื่อผลงาน: วันออกพรรษา
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ปั้นกระดาษผสมกาวระบายสี
ขนาดผลงาน: 110 x 90 x
26 ชื่อเจ้าของผลงาน: อภิสรา เหมะธุลิน
โรงเรียน: สถาบันการศึกษาศิลปะ ปาร์ตี้อาทแกลเลอรี
รหัสผลงาน: BPIC43/1
ชื่อผลงาน: ความสวยงามค่านิยมและความตาย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอคริลิค
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
27 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวเปรมสินี กุลอำพล
โรงเรียน: โรงเรียนสตรีอ่างทอง
รหัสผลงาน: CFASPC10/1
ชื่อผลงาน: คุณค่าในตัวตน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x