ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 17 - 20 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธนรัตน์ ชำนาญ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD15/2
ชื่อผลงาน: ควายไทย
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Sillk Sreen Printig
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายปริวัฒน์ ทัดมาลา
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD25/1
ชื่อผลงาน: วิถีชีวิตของคนในตลาด
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Woodcut
ขนาดผลงาน: 46 x 63 x
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวปณิดา คัมภีระ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD36/1
ชื่อผลงาน: ณ ชายฝั่ง
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Etching
ขนาดผลงาน: 60 x 40 x
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอรรณพ สัทธศรี
โรงเรียน: โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รหัสผลงาน: BPID6/1
ชื่อผลงาน: สิปปะรฺกขติ
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สื่อผสม
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเทพทัต โตศิริ
โรงเรียน: โรงเรียนวัดราชโอรส
รหัสผลงาน: BPID61/1
ชื่อผลงาน: ครั้งนึง
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคและสีไม้บนแคนวาส
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอดุลย์เดช กองพลี
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIPD20/1
ชื่อผลงาน: พิธีกรรม บุญ ศรัทธา
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: แกะเเผ่นพลาสวูด
ขนาดผลงาน: 80 x 119 x
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอัฐพล เหล่าประชา
โรงเรียน: โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
รหัสผลงาน: BPIPD41/1
ชื่อผลงาน: เรื่องราวจากในหัว
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ปากกาสีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายธีรพล พลธรรม
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD6/1
ชื่อผลงาน: ยามแลง
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม(Silk Screen)
ขนาดผลงาน: 75 x 120 x
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวรสิตา สิงหามาตย์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD29/1
ชื่อผลงาน: สันติสุข
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Woodcut
ขนาดผลงาน: 76 x 112 x
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายกิตตินันท์ แก้วงาม
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: CFANSD5/1
ชื่อผลงาน: ความขยันที่สมบูรณ์
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: สีอะคริลิค
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกมลชนก เที่ยงน่วม
โรงเรียน: โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
รหัสผลงาน: BPID42/1
ชื่อผลงาน: โลกแห่งกิเลส
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: สีอะคริลิค,ปั้นดิน
ขนาดผลงาน: 90 x 110 x
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกัลยกร ผาติปัญญากุล
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID51/1
ชื่อผลงาน: Buam Bia
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้น หล่อปูนปลาสเตอร์
ขนาดผลงาน: 40 x 37 x 51
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายไชยวัฒน์ กระบวนสง่า
โรงเรียน: ศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID32/1
ชื่อผลงาน: robot
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนแคนวาส
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกรกมล ปาจันทึก
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD13/1
ชื่อผลงาน: แนวทำครัว
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Etching (Aguatint)
ขนาดผลงาน: 60 x 40 x
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวจันณภา จันทร์แพง
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
รหัสผลงาน: CFASPD4/1
ชื่อผลงาน: อ้อมกอด
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: เครื่องเคลือบดินเผา(เซรามิก)
ขนาดผลงาน: 30 x 60 x 50
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายภาณุวัฒน์ ไชยรถ
โรงเรียน: มหาวิทยาลับศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID21/1
ชื่อผลงาน: ความเหลื่อมล้ำ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวีรภัทร ศรีษะเกษ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รหัสผลงาน: BPID39/1
ชื่อผลงาน: มโนคติ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายสมิตธิ์ จองธุระกิจ
โรงเรียน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: CFAD3/1
ชื่อผลงาน: ประณีต
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 100 x 120 x
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอภิชา วรรณกสิณ
โรงเรียน: ศิลปากร
รหัสผลงาน: BPID10/1
ชื่อผลงาน: ที่พึ่งของคนไทย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวนฐวรรณ์ เอกภัทร์ชัยวงษ์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช
รหัสผลงาน: CDANRD32/1
ชื่อผลงาน: ต้นไม้เมืองหนาว
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: วู๊ตคัต
ขนาดผลงาน: 57.4 x 84.1 x
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์
โรงเรียน: โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว
รหัสผลงาน: CFAD4/1
ชื่อผลงาน: กรงสองด้าน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคลิลิคบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 90 x 90 x
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช
โรงเรียน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสผลงาน: BPID2/2
ชื่อผลงาน: ทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอครีลิค
ขนาดผลงาน: 100 x 80 x
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวเบญจาวรรณ เนียมใย
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRD26/1
ชื่อผลงาน: สงครามมวลมนุษย์เเละเหล่าเทพ
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: drypoint
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x