ผลงานร่วมแสดง ระดับอายุ 21 - 25 ปี

ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ระดับอายุ 9 - 12 ปี ระดับอายุ 13 - 16 ปี
ระดับอายุ 17 - 20 ปี ระดับอายุ 21 - 25 ปี  
ลำดับ รูปภาพ ข้อมูลชิ้นงาน
1 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวีรพล ไชยชมภู
โรงเรียน: วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง
รหัสผลงาน: CFAE1/1
ชื่อผลงาน: the girl in the red kimono
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
2 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกุลจิรัตน์ ไชยเพชร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง
รหัสผลงาน: BPIE82/1
ชื่อผลงาน: Carcass 4
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Etching)
ขนาดผลงาน: 50 x 100 x
3 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวอารียา ใฝโสภา
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสผลงาน: CFAE10/1
ชื่อผลงาน: Happy Cat
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 124 x 160 x
4 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววรรณวารี นารายณ์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รหัสผลงาน: CDACME3/1
ชื่อผลงาน: My Dreamland
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: จิตรกรรมสื่อผสม
ขนาดผลงาน: 110 x 130 x
5 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายจักราวุฒิ โพยนอก
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเพาะช่าง
รหัสผลงาน: BPIE38/1
ชื่อผลงาน: Fuedalism No.1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด (Etching)
ขนาดผลงาน: 61 x 85 x
6 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายอภิสิทธิ์ แสงทอง
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
รหัสผลงาน: BPIE17/2
ชื่อผลงาน: Parallel World.
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Woodcut (แกะไม้)
ขนาดผลงาน: 120 x 85 x
7 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายกิตติ์นิธิ เกตุแก้ว
โรงเรียน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสผลงาน: BPIE4/2
ชื่อผลงาน: เฝ้าคอย
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: แกะไม้, ขูดพลาสติก
ขนาดผลงาน: 122 x 122 x
8 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวฮาวา อาแวบือซา
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสผลงาน: CFANSE7/1
ชื่อผลงาน: แมลงสาบ
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: ตัด,ปะ,ติด
ขนาดผลงาน: 120 x 150 x
9 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวสุไรดา มะแซ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสผลงาน: CFANSE5/1
ชื่อผลงาน: ร่วงโรย
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ตัด ตี ทุบ ประกอบสังกะสีบนผ้า
ขนาดผลงาน: 145 x 145 x
10 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเจษฎา ยอดเพชร
โรงเรียน: มหาวิยาลัยราชภัฏนคราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE20/1
ชื่อผลงาน: แม่ไก่1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้สี
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
11 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายทศพล ภัคดีสกุลชัยเจริญ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE18/1
ชื่อผลงาน: คืนเปลี่ยว
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาดผลงาน: 60 x 107 x
12 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายจิระศักดิ์ ทาริยะชัย
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รหัสผลงาน: CDACME1/2
ชื่อผลงาน: สงครามแห่งอนาคต หมายเลข 2
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีอะคริลิคทองคำเปลวบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 120 x 150 x
13 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนครินทร์ อาพุสโซ
โรงเรียน: มหาลัยราชภัฏภูเก็ต
รหัสผลงาน: BPIPE1/1
ชื่อผลงาน: Social
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: จิตรกรรมผสม
ขนาดผลงาน: 150 x 120 x
14 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววาสนา ข่าขันมะลิ
โรงเรียน: วิทยาลัยเพาะช่าง
รหัสผลงาน: BPIE72/1
ชื่อผลงาน: Feels no.1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Etching
ขนาดผลงาน: 67 x 50 x
15 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธันวา ศรีโหร
โรงเรียน: สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป์
รหัสผลงาน: BPIE64/1
ชื่อผลงาน: บาตร
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 40 x 60 x
16 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายนิธิ กล่ำกลัด
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รหัสผลงาน: BPIE62/1
ชื่อผลงาน: วิถีชีวิตสัตว์สังคม
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ประกอบไม้
ขนาดผลงาน: 160 x 160 x 76
17 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธนพร วอนอก
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE21/2
ชื่อผลงาน: Relationship no.2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: woodcut
ขนาดผลงาน: 90 x 90 x
18 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายภัคพงษ์ แก้วไชย
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE19/1
ชื่อผลงาน: ความงามของบรรยากาศวิถีชีวิตการเลี้ยงควาย 3
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาดผลงาน: 95 x 130 x
19 ชื่อเจ้าของผลงาน: ธีระยุทธ แสงอาจ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: CDAKSE3/1
ชื่อผลงาน: State of mind
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 143 x 140 x
20 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายพิสิษฏ์ วิรัชวิสิฐ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสผลงาน: CDACME5/1
ชื่อผลงาน: เปลือกนอกจากความศรัทธา หมายเลข 1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Mezzotint & Aquatint
ขนาดผลงาน: 50 x 70 x
21 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวเบญจมาศ บางหลวง
โรงเรียน: วิทยาลัยเพาะช่าง
รหัสผลงาน: BPIE36/1
ชื่อผลงาน: บทกวีแห่งความฝัน
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
22 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายณรงค์ชัย สร้างเสริมความดี
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE16/2
ชื่อผลงาน: กระท่อมปลายนา
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีนำ้มัน
ขนาดผลงาน: 106 x 140 x
23 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวสิริมา แก้วคำ
โรงเรียน: มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รหัสผลงาน: BPIE10/1
ชื่อผลงาน: Exist 1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: แกะไม้
ขนาดผลงาน: 120 x 120 x
24 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวกุลธิดา สามารถ
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสผลงาน: CFANSE3/1
ชื่อผลงาน: การยึดติดกับผลงาน หมายเลข 1
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: ตอกตะปู วัสดุผสมนบไม้กระดาน
ขนาดผลงาน: 90 x 120 x
25 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายดาวุธ มาลินี
โรงเรียน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัสผลงาน: CFAE7/1
ชื่อผลงาน: ภาพความทรงจำ
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 160 x 160 x
26 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายภคนันท์ กงชัยภูมิ
โรงเรียน: ราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE22/1
ชื่อผลงาน: ความหลงใหล หมายเลข 3
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: Etching
ขนาดผลงาน: 60 x 80 x
27 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวรเชษฐ์ รองเมือง
โรงเรียน: มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE11/1
ชื่อผลงาน: ดินแดนอีสาน
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: Silk Screen
ขนาดผลงาน: 80 x 100 x
28 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายณัฐวุฒิ ไกวัลศิลป์
โรงเรียน: วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รหัสผลงาน: BPIE95/2
ชื่อผลงาน: Healer Area no.2
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: ภาพพิมพ์หิน ( Lithograph
ขนาดผลงาน: 61 x 87 x
29 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาวธิดารัตน์ ลานยา
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รหัสผลงาน: BPIE52/1
ชื่อผลงาน: คิดถึงคนไกล
ประเภทผลงาน: สื่อผสม
เทคนิค: แปะติดบนแคนวาส
ขนาดผลงาน: 120 x 150 x 12
30 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวรเทพ พรมสุรินทร์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสผลงาน: CFAE17/2
ชื่อผลงาน: บ้านลั่นทม
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 120 x 150 x
31 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายชัยสิทธิ์ ปฏิตัง
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE23/1
ชื่อผลงาน: เมล็ดพันธุ์
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ดันผิวแตก ติดล่อ เผาเตาฟืน
ขนาดผลงาน: 18 x 17 x 19
32 ชื่อเจ้าของผลงาน: ณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE91/1
ชื่อผลงาน: 20 birds
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาดผลงาน: 160 x 140 x
33 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายวิเชียร คงสวัสดิ์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสผลงาน: BPIE41/1
ชื่อผลงาน: หญิงสาวกับโซฟาสีฟ้า
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: จิตรกรรมผสม
ขนาดผลงาน: 122 x 145 x
34 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายฉัตรชัย ลุ่นหมั่น
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสผลงาน: CDAKSE4/1
ชื่อผลงาน: มรณานุสติ
ประเภทผลงาน: ประติมากรรม
เทคนิค: ปั้นหล่อผสมวัสดุ
ขนาดผลงาน: 60 x 160 x 40
35 ชื่อเจ้าของผลงาน: นายเตชิษฏ์พร ชัยพิพัฒน์
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสผลงาน: CDANRE1/1
ชื่อผลงาน: ครั้งหนึ่ง..ฉันเคยเป็นสิ่งสำคัญ 1
ประเภทผลงาน: ภาพพิมพ์
เทคนิค: woodcut
ขนาดผลงาน: 80 x 120 x
36 ชื่อเจ้าของผลงาน: นางสาววิชุดา ขันติจิตร
โรงเรียน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสผลงาน: BPIPE29/1
ชื่อผลงาน: จิตวิญญาณที่เคยไร้เดียงสา หมายเลข 2
ประเภทผลงาน: จิตรกรรม
เทคนิค: สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดผลงาน: 130 x 130 x