๑ ระดับอายุ ๕ - ๘ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ๒ ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ผลงานและอุปกรณ์(Packing)ในการจัดส่งประกวดต้องใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ที่มีสภาพที่แข็งแรงมีมาตรฐาน ไม่แตกชำรุดเสียหาย และพร้อมที่จะสามารถนำมาจัดแสดงและเคลื่อนที่จัดส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการจัดประกวด

            ๓ ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี    

            ๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี

            ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

            และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

            ผลงานและอุปกรณ์(Packing)ในการจัดส่งประกวดต้องใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ที่มีสภาพที่แข็งแรงมีมาตรฐาน ไม่แตกชำรุดเสียหาย และพร้อมที่จะสามารถนำมาจัดแสดงและเคลื่อนที่จัดส่งได้ตลอดระยะเวลาของโครงการจัดประกวด

            หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด