ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด

          จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ

          ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ

          ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ

          สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ

          วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนดที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และแสดงที่ใดมาก่อน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์