ผลงานที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้

            ๑ จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ

            ๒ ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ

            ๓ ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ

            ๔ สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ

            ๕ วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ

            หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีรูปแบบและแนวคิดที่ไม่ขัดต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์